Skip to main content

20 Courses

Mind Mapping for Effective Work
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Mind Mapping for Effective Work

Mind Map เครื่องมือด้านความคิด หากเราได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และการเขียนแผนภาพความคิดจะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนทรัพยากร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

Systematic Thinking and Analytical Thinking
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Systematic Thinking and Analytical Thinking

ทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าทั้งต่อตนเองและองค์กร ไม่ว่าอาชีพของเราจะทำอะไรหรือตำแหน่งปัจจุบันของเราจะอยู่ในระดับไหน การเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้การคิดจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

Development for Teamwork
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Development for Teamwork

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแผนกลยุทธ์ที่ดีขององค์กร บ่อยครั้งที่องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา ต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น

CHANGE : Unlocking Success Workshop
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

CHANGE : Unlocking Success Workshop

ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ทัศนคติของคนโดยส่วนใหญ่เกิดจาก "ปมปัญหา" และปมใหญ่ๆ ที่ทำให้ชีวิตเดินสะดุด ติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกลงในจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ตัว

Growth Mindset
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Growth Mindset

เพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมาย มีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

Negotiation Skill
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Negotiation Skill

การเจรจาต่อรองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ไม่สามารถหนีการเจราจาต่อรองพ้น

Self-development to become a new generation manager
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Self-development to become a new generation manager

ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในงาน แต่มักมีความกังวลกับการบริหารทีมงานว่าจะทำให้ทีมงานยอมรับได้หรือไม่

Planning for Target
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Planning for Target

เทคนิคการวางแผนสู่เป้าหมาย มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะในการใช้ชิวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง บทบาทที่รับผิดชอบ

Effective Delegation Technique
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Effective Delegation Technique

กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI)

Teamwork Program
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Teamwork Program

องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ทีมงานมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยประสิทธิภาพและศักยภาพที่ดีของทีมงาน

Proactive for Working
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Proactive for Working

การทำงานเชิงรุก ความกระตือรือร้นและการมองไปข้างหน้าแล้วลงมือทำโดยไม่ต้องรอคอยให้มีใครมาบอกนั้นเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรใฝ่หา

Positive Thinking
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Positive Thinking

คนคิดบวกถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันอาจพูดได้ว่า คนคิดบวก เป็นคนที่มองโลกอย่างเป็นกลางไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย

Leadership Skills
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Leadership Skills

เทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

KAIZEN - Continuous Improvement Program
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

KAIZEN - Continuous Improvement Program

ในการทำงานเรามีเป้าหมายและแผนงานอยู่เสมอ แต่ก็มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายได้

Job Controlling Skills
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Job Controlling Skills

หัวหน้างานมีหน้าที่คอยติดตามการทำงานของลูกน้อง เพื่อให้ผลสำเร็จของงานเป็นไปตามที่เราต้องการหรือกล่าวคือหัวหน้าทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน

Effective Time Management
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Effective Time Management

เวลามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักวิธีลำดับความสำคัญ

Customer Focus
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Customer Focus

ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนองค์กร (Customer Driven Companies) ดังนั้นองค์กรจะต้องตระหนักความมุ่งหวังของลูกค้า (Customer Focus)

Communication Skills
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Communication Skills

การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความ และรวดเร็ว” ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

Coaching Skills
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

Coaching Skills

ารสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนที่หัวหน้างานใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior)

HR for Non-HR
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

HR for Non-HR

การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการหรือหัวหน้างานจะต้องรู้ ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตน