Skip to main content

21 Courses

AGC Innovation Products
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

AGC Innovation Products

ธุรกิจกระจกแผ่นของกลุ่มบริษัทเอจีซี มีชื่อเสียงระดับโลกในหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานตกแต่ง และผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นชนิดพิเศษ

Lesson Learned of Construction Work No.1
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Lesson Learned of Construction Work No.1

ถอดบทเรียนจากงานก่อสร้างครั้งที่ 1 สรุปประเด็นคุณภาพงานจาก Non-Conformance Report (NCR), Construction Defect, Quality Control and Inspection, Quality Control Observation

Lesson Learned of Construction Work No.2
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Lesson Learned of Construction Work No.2

ถอดบทเรียนจากงานก่อสร้างครั้งที่ 2 ประเด็นคุณภาพงานก่อสร้างจาก Non-Conformance Report (NCR), Construction Defect, Quality Control and Inspection, Quality Control Observation

Productivity in Construction
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Productivity in Construction

Productivity ในงานก่อสร้างมีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องศึกษาให้ตรงกับธรรมชาติของงาน หลักสูตรนี้จะเน้นที่หลักการการวัดผลิตภาพ การวิเคราะห์ผลิตภาพในงานก่อสร้าง และแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้น

How to prepare CVC and FTC and how to make use of them
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

How to prepare CVC and FTC and how to make use of them

Cost Value Comparison (CVC) และ Forecast To Completion (FTC) เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

Construction Disputes Case Studies of Private Sector
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Construction Disputes Case Studies of Private Sector

คดีก่อสร้างเป็นคำเรียกถึงลักษณะคดีไม่ใช่ถ้อยคำในกฎหมาย คดีก่อสร้างเป็นประเภทหนึ่งของคดีจ้างทำของ ซึ่งมีมากมายหลายประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Welding Inspection DT-NDT
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Welding Inspection DT-NDT

การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive testing : NDT) และการตรวจสอบแบบทำลาย (Destructive testing : DT) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต

Cost Management in Construction Project
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Cost Management in Construction Project

การบริหารโครงการ ประกอบด้วยการวางแผนงานภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับงบประมาณของโครงการ

Basic Knowledge of Building Systems
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Basic Knowledge of Building Systems

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันกันสูงและด้วยปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงานก็มีหลากหลาย อาทิ การขาดแคลนคนงาน ขอบเขตและระยะเวลาในการทำงานที่เร่งรัด

Lesson Learning of Quality Assurance
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Lesson Learning of Quality Assurance

แผนกประกันคุณภาพได้สรุปประเด็นที่สำคัญและมีโอกาสในการเกิดซ้ำเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน

Steel Fiber
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Steel Fiber

การเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นคอนกรีตนั้นมีอยู่หลายวิธี การใช้สตีลไฟเบอร์ (Steel Fiber) ผสมกับคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนับว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

Guidelines for inspecting and delivering works to clients
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Guidelines for inspecting and delivering works to clients

โครงการก่อสร้างมักมีปัญหาการส่งมอบงานให้แก่เจ้าของอาคารไม่ได้แม้จะทําการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ตาม

Guidelines for inspecting fractured structures
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Guidelines for inspecting fractured structures

การแตกร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างคอนกรีตจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงโครงสร้าง ความสวยงาม ความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้งาน และความคงทนของโครงสร้าง

How to use Small Tools
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

How to use Small Tools

เครื่องมือในกลุ่มงานเครื่องมือเล็กได้ถูกนำมาใช้และมีบทบาทในงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ความเสียหายจากการใช้งานยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

Precamber
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Precamber

เพื่อให้วิศวกรรู้จักการ Precamber และสามารถนำไปใช้ได้ เข้าใจการชดเชยการแอ่นตัว (deflection) ของโครงสร้างที่มีช่วงยาว

Under Reinforcement and Over Reinforcement
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Under Reinforcement and Over Reinforcement

เรียนรู้เเละเข้าใจพฤติกรรมการวิบัติของคาน คสล. การปรับเพิ่มปริมาณเหล็กหรือเปลี่ยนเกรดของเหล็กให้สูงขึ้น

CNT - Lessons Learned
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

CNT - Lessons Learned

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับปัญหางานก่อสร้างจากประสบการณ์จริงจากไซต์งานต่างๆ ของบริษัทฯ

Tips Concrete Curing
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Tips Concrete Curing

เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการบ่มคอนกรีต เพื่อลดปัญหารอยร้าวและรอยด่างบนคอนกรีต

CNT’s Top 10 NCR Year 2019
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

CNT’s Top 10 NCR Year 2019

เพื่อศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์และสาเหตุความผิดพลาดของงานจาก Top 10 NCR

Welding Technology & Visual Inspection
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Welding Technology & Visual Inspection

เทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นการผลิตที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เช่น AWS, ASME, ISO/EN เป็นต้น

Project Management
Construction Knowledge
Preview Course

Construction Knowledge

Project Management

โครงการก่อสร้างแบบต่างๆ เช่น High & Low rise Building - Plant/Industrial – Housing - Infrastructure  บริหารและจัดการแตกต่างกันอย่างไรในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ