Skip to main content

3 Courses

Personal Data  Protection Act (PDPA)
Compulsory Program
Preview Course

Compulsory Program

Personal Data Protection Act (PDPA)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ที่ตอนนี้เรียกชื่อย่อกันว่า PDPA (Personal Data Protection Act) มีเนื้อหาอย่างไรและภาคธุรกิจต้องทำอะไร

Anti-Corruption
Compulsory Program
Preview Course

Compulsory Program

Anti-Corruption

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเที่ยงตรง

Orientation for New Employee
Compulsory Program
Preview Course

Compulsory Program

Orientation for New Employee

เพื่อสร้างความเข้าใจให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน ได้เรียนรู้เข้าใจลักษณะผลงานและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ